Committees

General Chair:

 • Wei Sun, Vice Dean, Hefei University of Technology, No. 193 Tunxi Road, Hefei city, Anhui province, China

Program Chairs:

 • Qiyue Li, Professor, Hefei University of Technology, China
 • Xun Shao, Associate Professor, Toyohashi University of Technology, Japan

General Co-Chairs:

 • Zhiyong Feng, Tianjin University, China
 • Xun Shao, Toyohashi University of Technology, Japan

Technical Program Committee Co-Chairs:

 • Wei Quan, Beijing Jiaotong University, China
 • Soufiene Djahel, Manchester Metropolitan University, UK
 • Cunhua Pan, Southeast University, China
 • Ming Jin, Voiceware co, Korea
 • Hao Tang, Hefei University of Technology

Web Chair:

 • Zhaowu Ping, Hefei University of Technology

Publicity and Social Media Chair / Co-Chairs:

 • Gaurav Dhiman, Bikram College of Commerce, India
 • Yeonseung Ryu, Myongji University, Korea
 • Taras Maksymyuk, Southeast University, China
 • Yuping Lai, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Workshops Chair:

 • Kai Wang, Harbin Institute of Technology, China
 • Shuai Zhao, University of York, UK

Sponsorship & Exhibits Chair:

 • Linghong Zhu, China Unicom, China

Publications Chair:

 • Weitao Li, Hefei University of Technology

Panels Chair:

 • Lei Liu, Xidian University, China

Tutorials Chair:

 • Xiaochuan Li, Hefei University of Technology

Demos Chair:

 • Dan Tang, Hunan University, China

Posters and PhD Track Chair:

 • Longzhe Han, Nanchang Institute of Technology, China

Local Chair:

 • Liping Chen, Hefei University of Technology
 • Su Yao, Tsinghua University, China

Other Important Members:

 • Shuiguang Deng, Zhejiang University, China
 • Celimuge Wu, The University of Electro-Communications, Japan
 • Xin Luo, Chinese Academy of Sciences, China
 • Yuming Fang, Jiangxi University of Finance and Economics, China
 • Wei Chen, Hefei University of Technology

Steering Committee