Organizing Committee

General Chairs

Celimuge Wu
The University of Electro-Communications, Japan

Shiwen Mao
Auburn University, USA

Xun Shao
Kitami Institute of Technology, Japan

Technical Program Committee Chairs

Carlos T. Calafate
Technical University of Valencia, Spain

Xianfu Chen
VTT Technical Research Centre of Finland, Finland

Yuan Wu
University of Macau, China

Web Chair

Rui Yin
Zhejiang University City College, China

Publicity and Social Media Chairs

Chase Wu
Jersey Institute of Technology, USA

Kok Lim Yau
Sunway University, Malaysia

Francisco J. Martinez
University of Zaragoza, Spain

Soufiene Djahel
Manchester Metropolitan University, UK

Yingjie Zhou
Sichuan University, China

Workshops Chairs

Liang Zhao
Shenyang Aerospace University, China

Xiaoyan Wang
Ibaraki University, Japan

Biao Han
National University of Defense Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Lexi Xu
China Unicom, China

Publications Chairs

Di Zhang
Zhengzhou University, China

Keping Yu
Waseda University, Japan

Local Chairs

Peng Li
University of Aizu, Japan

Cheng Zhang
Ibaraki University, Japan

Advisory Board

Hideyuki Shimonishi
NEC, Japan

Eiji Okamoto
Nagoya Institute of Technology, Japan

Yusheng Ji
National Institute of Informatics, Japan

Kazuhiko Kinoshita
Tokushima University, Japan