Accepted papers

 • A video surveillance network for airport ground moving targets: Xiang, Zhang; Qiao, Yi
 • Characterizing Latency Performance in Private Blockchain Network: Chen, Xuan; Nguyen, Kien; Sekiya, Hiroo
 • Energy Minimization for UAV Enabled Video Relay System Under QoE Constraints: Hu, Han; Zhan, Cheng ; An, Jianping
 • A Novel Neural Network Model for Demand Prediction of Bike-sharing: Wu, Fan; Hong, Si; Zhao, Wei; Zheng, Xiao; Shao, Xun
 • Resource Allocation Scheme Design in Heterogeneous Smart Grid Networks Considering Load Balance: Chen, Shuiyao; Zhai, Di; Bai, Wei; Guan, Haochen; Ma, Ping; Shao, Weiping
 • Adaptive Handover Scheme for Mulit-mode Device in Heterogeneours Smart Grid Networks: Shao, Weiping; Zhang, Donglei; Lu, Yang ; Wang, Yazhou; Bai, Wei; Ma, Ping; Chen, Shuiyao
 • Delay and Energy Aware Computation Task Offloading Strategy in Heterogeneous Smart Grid Networks: Bai, Wei; Lu, Yang; Zhang, Donglei; Li, Jiawei; Ma, Ping ; Chen, Shuiyao; Shao, Weiping
 • Cache-enhanced task offloading for eIoT with mobile edge computing: Li, Zhifeng; Bai, Jie; Zhang, Haonan; Bai, Wei; Cao, Yongmin; Wu, Liwen; Dong, Jianying; Deng, Yanshan
 • A Secure Crowdsourcing-Based Indoor Navigation System: Xie, Liang; Su, Zhou; Xu, Qichao
 • Bottleneck Feature Extraction-based Deep Neural Network Model for Facial Emotion Recognition: Ma, Tian; Benon, Kavuma; Arnold, Bamweyana; Yu, Keping ; Yang, Yan; Hua, Qiaozhi ; Wen, Zheng; Paul, Anup Kumar
 • Throughput optimal Uplink Scheduling in Heterogeneous PLC and LTE Communication for Delay Aware Smart Grid Applications: Cao, Tengfei; Li, Qiyue ; SUN, Wei ; Li, Weitao
 • Distributed spectrum and power allocation for D2D-U Networks: Zou, Zhiqun; Yin, Rui; Wu, Celimuge ; Yuan, Jiantao; Chen, Xianfu
 • Virtual Edge: Collaborative Computation Offloading in VANETs: Cha, Narisu; Wu, Celimuge; Yoshinaga, Tsutomu; Ji, Yusheng
 • A Novel Displacement Estimation Method of Ultrasound Elastography for Telemedicine: Li, Hong-an ; Zhang, Min; Yu, Keping; Li, Zhanli; Qi, Xin; Zhen, Li; Gong, Yi
 • An efficient protocol for tag-information sampling in RFID systems: Wang, Xiujun; Gao, Yan; Yang, Yangzhao; Zheng, Xiao; Dang, Zhe; Wu, Xuangou; Zhao, Wei
 • Spectra Efficient Space Time Coding: Yin, Rui ; Zou, Zhiqun; Wu, Celimuge; Xu, Hongjun; Chen, Chao
 • A Lightweight Deep Learning Algorithm for Identity Recognition: Cao, Yangjie; Zhou, Zhiyi; Duan, Pengsong; Wang, Chao; Chen, Xianfu
 • Human Activity Recognition Using MSHNet based on Wi-Fi CSI: Wang, Fuchao; Duan, Pengsong; Cao, Yangjie; Kong, Jinsheng; Li, Hao
 • Graph-Based Terminal Ranking for Sparsification of Interference Coordination Parameters in Ultra-Dense Networks: Gou, Junxiang; Wang, Lusheng; Lin, Hai; Peng, Min